Author: Иоан Иванов

11 Б клас

11 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 б Алекс Василев Лазаров a_lazarov2022@egblg.com 2 11 б Александра Георгиева Терзийска a_terziyska2022@egblg.com 3 11 б Александър Василев Пискулийски a_piskuliyski2022@egblg.com 4 11 б Борислав Димитров Мацин b_macin2022@egblg.com 5 11 б Вили Димитрова Петкова v_petkova2022@egblg.com 6 11 б Диана Владимирова Николова d_nikolova2022@egblg.com 7 11 б Диана Стефанова Христова d_hristova2022@egblg.com [...]
11 В клас

11 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 в Александра Александрова Александрова a_aleksandrova2022@egblg.com 2 11 в Анджелина Тодорова Христова a_hristova2022@egblg.com 3 11 в Анджелина Янкова Христова an_hristova2022@egblg.com 4 11 в Андриана Василева Митринска a_mitrinska2022@egblg.com 5 11 в Антон Стоилов Станоев a_stanoev2022@egblg.com 6 11 в Борис Атанасов Дудов b_dudov2022@egblg.com 7 11 в Бояна Антонова Иванова b_ivanova2022@egblg.com [...]
11 Г клас

11 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 г Ангел Николаев Младенов a_mladenov2022@egblg.com 2 11 г Анджела Георгиева Мешкова a_meshkova2022@egblg.com 3 11 г Анна Стойчева Траянова a_trayanova2022@egblg.com 4 11 г Беатрис Любомир Стоянова b_stoyanova2022@egblg.com 5 11 г Боян Иванов Митев b_mitev2022@egblg.com 6 11 г Владимира Костадинова Кадева v_kadeva2022@egblg.com 7 11 г Гергана Любомирова Въчкова g_vachkova2022@egblg.com [...]
11 Д клас

11 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 д Аделина Петрова Петрова a_petrova2022@egblg.com 2 11 д Айсел Исмаилова Шайгова a_shaygova2022@egblg.com 3 11 д Александър Живков Чучуков a_chuchukov2022@egblg.com 4 11 д Асена Бойкова Христова as_hristova2022@egblg.com 5 11 д Вася Руменова Пиперджиева v_piperdzhieva2022@egblg.com 6 11 д Велислав Андреев Станковски v_stankovski2022@egblg.com 7 11 д Габриела Георгиева Владимирова g_vladimirova2022@egblg.com [...]
11 Е клас

11 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 е Беатрис Крумова Крумова b_krumova2022@egblg.com 2 11 е Виктория Георгиева Качева v_kacheva2022@egblg.com 3 11 е Гергана Атанасова Илиева g_ilieva2022@egblg.com 4 11 е Дара Георгиева Александрова d_aleksandrova2022@egblg.com 5 11 е Дара Георгиева Стоилова d_stoilova2022@egblg.com 6 11 е Дарина Георгиева Сарафова d_sarafova2022@egblg.com 7 11 е Детелина Данкова Ангелова d_angelova2022@egblg.com [...]
10 А клас

10 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 а Алекс Юлиянов Зулямски a_zulyamski2023@egblg.com 2 10 а Александра Юлиянова Зулямска a_zulyamska2023@egblg.com 3 10 а Антония Стоянова Вълкова a_valkova2023@egblg.com 4 10 а Борислава Борисова Стоименова b_stoimenova2023@egblg.com 5 10 а Боян Георгиев Георгиев b_georgiev2023@egblg.com 6 10 а Бояна Генчова Георгиева b_georgieva2023@egblg.com 7 10 а Василена Василева Казалиева v_kazalieva2023@egblg.com [...]
10 Б клас

10 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 б Александър Василев Васев a_vasev2023@egblg.com 2 10 б Амина Ибрахим Вейсал a_veysal2023@egblg.com 3 10 б Анита Красимирова Иванова a_ivanova2023@egblg.com 4 10 б Божидар Светлинов Донев b_donev2023@egblg.com 5 10 б Валентина Валентинова Дамянова v_damyanova2023@egblg.com 6 10 б Валерия Петрова Петкашева v_petkasheva2023@egblg.com 7 10 б Ванина Любомирова Мирчева v_mircheva2023@egblg.com [...]
10 В клас

10 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 в Алекса Петрова Николова a_nikolova2023@egblg.com 2 10 в Ана-Мария Петрова Трендафилова am_trendafilova2023@egblg.com 3 10 в Анджела Антонова Стоянова a_stoyanova2023@egblg.com 4 10 в Асен Георгиев Спасов a_spasov2023@egblg.com 5 10 в Божидара Георгиева Георгиева bozhidara_georgieva2023@egblg.com 6 10 в Божидара Илиева Тупарова b_tuparova2023@egblg.com 7 10 в Виктория Василева Даскалова v_daskalova2023@egblg.com [...]
10 Г клас

10 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 г Александър Александров Вачков a_vachkov2023@egblg.com 2 10 г Велина Николаева Барилска v_barilska2023@egblg.com 3 10 г Велислава Бориславова Асенова v_asenova2023@egblg.com 4 10 г Дара Георгиева Васева d_vaseva2023@egblg.com 5 10 г Димитра Антонова Атанасова d_atanasova2023@egblg.com 6 10 г Елена Николова Христова e_hristova2023@egblg.com 7 10 г Йоана Ангелова Величкова y_velichkova2023@egblg.com [...]
10 Д клас

10 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 д Александър Кирилов Димитров a_dimitrov2023@egblg.com 2 10 д Анна Василева Миткова a_mitkova2023@egblg.com 3 10 д Богомила Костова Костадинова b_kostadinova2023@egblg.com 4 10 д Бояна Димитрова Юнчова b_yunchova2023@egblg.com 5 10 д Венеса Лазарова Ханджийска v_handzhiyska2023@egblg.com 6 10 д Виктория Ивайлова Сотирова v_sotirova2023@egblg.com 7 10 д Виктория Сашова Георгиева v_georgieva2023@egblg.com [...]