Author: Иоан Иванов

12 Е клас – Випуск 2012

12 Е клас – Випуск 2012

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12е Ада Александър Атанасова a_atanasova2012@egblg.com 2 12е Божидар Димитров Божиков b_bozhikov2012@egblg.com 3 12е Виктория Кирилова Цацова v_tsatsova2012@egblg.com 4 12е Виолета Каменова Александрова v_aleksandrova2012@egblg.com 5 12е Габриел Пламенов Борисов g_borisov2012@egblg.com 6 12е Гергана Йорданова Милушева g_milusheva2012@egblg.com 7 12е Дона Илиева Цуцуманова d_tsutsumanova2012@egblg.com 8 12е Емилия Руменова Потерова e_poterova2012@egblg.com 9 […]

12 А клас – Випуск 2011

12 А клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12а Александър Добринов Петров a_petrov2011@egblg.com 2 12а Борислава Иванова Иванова b_ivanova2011@egblg.com 3 12а Вероника Светославова Давидкова v_davidkova2011@egblg.com 4 12а Георги Харалампиев Николов g_nikolov2011@egblg.com 5 12а Десислава Димитрова Търнарова d_tarnarova2011@egblg.com 6 12а Джулия Георгиева Мътнешлиева d_matneshlieva2011@egblg.com 7 12а Еванжелин Емилова Стоянова e_stoyanova2011@egblg.com 8 12а Елена Благоева Делиова e_deliova2011@egblg.com 9 […]

12 Б клас – Випуск 2011

12 Б клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12б Аделина Сотирова Стоянова a_stoyanova2011@egblg.com 2 12б Александра Симеонова Ефремова a_efremova2011@egblg.com 3 12б Анна Василева Зашева a_zasheva2011@egblg.com 4 12б Благородна Василева Миладинова b_miladinova2011@egblg.com 5 12б Боряна Петрова Петрова b_petrova2011@egblg.com 6 12б Васил Иванов Ризов v_rizov2011@egblg.com 7 12б Весела Валентинова Янева v_yaneva2011@egblg.com 8 12б Гергана Костадинова Вишанина g_vishanina2011@egblg.com 9 […]

12 В клас – Випуск 2011

12 В клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12в Александрина Ивайлова Колева a_koleva2011@egblg.com 2 12в Ани Чавдарова Давидкова a_davidkova2011@egblg.com 3 12в Антония Пламенова Цветкова a_tsvetkova2011@egblg.com 4 12в Валентина Любомирова Янакиева v_yanakieva2011@egblg.com 5 12в Василка Кирилова Мицкова v_mitskova2011@egblg.com 6 12в Весела Стефанова Георгиева v_georgieva2011@egblg.com 7 12в Виктория Станиславова Вятрова v_vyatrova2011@egblg.com 8 12в Георги Владимиров Христов g_hristov2011@egblg.com 9 […]

12 Г клас – Випуск 2011

12 Г клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12г Адиле Хюсни Хаджиалиш a_hadzhialish2011@egblg.com 2 12г Алекс Антонов Стоянов a_stoyanov2011@egblg.com 3 12г Анелия Росенова Шопова a_shopova2011@egblg.com 4 12г Благослава Димитрова Пендуркова b_pendurkova2011@egblg.com 5 12г Василина Антоанова Карадакова v_karadakova2011@egblg.com 6 12г Велислав Костадинов Иванов v_ivanov2011@egblg.com 7 12г Владислава Георгиева Царева v_tsareva2011@egblg.com 8 12г Георги Методиев Арабаджийски g_arabadzhiyski2011@egblg.com 9 […]

12 Д клас – Випуск 2011

12 Д клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12д Александрина Георгиева Босилина a_bosilina2011@egblg.com 2 12д Анелия Валентинова Бойкова a_boykova2011@egblg.com 3 12д Антонио Георгиев Георгиев a_georgiev2011@egblg.com 4 12д Благовест Красиморов Димитров b_dimitrov2011@egblg.com 5 12д Георги Димитров Мутафчиев g_mutafchiv2011@egblg.com 6 12д Дейвид Иванов Кавръков d_kavrakov2011@egblg.com 7 12д Денис Атанасов Крумов d_krumov2011@egblg.com 8 12д Добри Цветанов Бачев d_bachev2011@egblg.com 9 […]

12 Е клас – Випуск 2011

12 Е клас – Випуск 2011

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12е Александър Димитров Димитров a_dimitrov2011@egblg.com 2 12е Ана Мирославова Кирова a_kirova2011@egblg.com 3 12е Бетина Христова Младенова b_mladenova2011@egblg.com 4 12е Благородна Александрова Качакова b_kachakova2011@egblg.com 5 12е Борислав Митков Китанов b_kitanov2011@egblg.com 6 12е Борислав Петров Илиев b_iliev2011@egblg.com 7 12е Ваня Георгиева Маникатева v_manikateva2011@egblg.com 8 12е Диана Илиева Маринкова d_marinkova2011@egblg.com 9 […]

12 A клас – Випуск 2010

12 A клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12а Абидин Сабри Мангов a_mangov2010@egblg.com 2 12а Антони Александров Андонов a_andonov2010@egblg.com 3 12а Биляна Стоянова Мирчева b_mircheva2010@egblg.com 4 12а Ваня Петрова Костадинова v_kostadinova2010@egblg.com 5 12а Вера Николова Митова v_mitova2010@egblg.com 6 12а Георги Петров Яков g_yakov2010@egblg.com 7 12а Даниел Мирчов Захов d_zahov2010@egblg.com 8 12а Дениз Мустафов Низамов d_nizamov2010@egblg.com 9 […]

12 Б клас – Випуск 2010

12 Б клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12б Ангел Пламенов Мичев a_michev2010@egblg.com 2 12б Валентин Василев Ковачев v_kovachev2010@egblg.com 3 12б Велина Стоянова Дерилова v_derilova2010@egblg.com 4 12б Величка Костадинова Димитрова v_dimitrova2010@egblg.com 5 12б Гергана Николаева Колчева g_kolcheva2010@egblg.com 6 12б Гергина Стоянова Дерилова g_derilova2010@egblg.com 7 12б Даниел Борисов Любомиров d_lyubomirov2010@egblg.com 8 12б Димана Борисова Донева d_doneva2010@egblg.com 9 […]

12 В клас – Випуск 2010

12 В клас – Випуск 2010

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12в Антон Огнянов Попов a_popov2010@egblg.com 2 12в Веселина Сергеева Добринова v_dobrinova2010@egblg.com 3 12в Габриела Александрова Домозетска g_domozetska2010@egblg.com 4 12в Димитър Костадинов Шутев d_shutev2010@egblg.com 5 12в Елизабет Георгиева Дюлгерова e_dyulgerova2010@egblg.com 6 12в Илия Петров Илиев i_iliev2010@egblg.com 7 12в Илияна Василева Кехайова i_kehayova2010@egblg.com 8 12в Любен Иванов Гемов l_gemov2010@egblg.com 9 […]