Номер

Клас

Име

Презиме

Фамилия

e-mail

1

8 г

Александра

Александрова

Филчева

a_filcheva2025@egblg.com

2

8 г

Александър

Марио

Митов

a_mitov2025@egblg.com

3

8 г

Анна-Мария

Радославова

Балабанова

a_balabanova2025@egblg.com

4

8 г

Борислав

Атанасов

Костов

b_kostov2025@egblg.com

5

8 г

Виктория

Венциславова

Георгиева

v_georgieva2025@egblg.com

6

8 г

Виктория

Спасова

Колева

v_koleva2025@egblg.com

7

8 г

Вилхелмина

Александрова

Сандева

v_sandeva2025@egblg.com

8

8 г

Дамяна

Емилова

Ирибозова

d_iribozova2025@egblg.com

9

8 г

Дейвид

Стефанов

Стефанов

d_stefanov2025@egblg.com

10

8 г

Дениз

Янек

Тупев

d_tupev2025@egblg.com

11

8 г

Елиза

Йорданова

Йорданова

e_yordanova2025@egblg.com

12

8 г

Ибрахим

Али

Шольов

i_sholyov2025@egblg.com

13

8 г

Ива

Мирославова

Бояджиева

i_boyadzhieva2025@egblg.com

14

8 г

Ивайла

Боянова

Боянова

i_boyanova2025@egblg.com

15

8 г

Иван

Райчов

Тачов

i_tachov2025@egblg.com

16

8 г

Йоана

Иванова

Димитрова

y_dimitrova2025@egblg.com

17

8 г

Йоана

Христова

Анастасова

y_anastasova2025@egblg.com

18

8 г

Йоанна

Алинова

Гъралийска

y_garaliyska2025@egblg.com

19

8 г

Константин

Росенов

Досев

k_dosev2025@egblg.com

20

8 г

Лора

Иванова

Ганчева

l_gancheva2025@egblg.com

21

8 г

Мария

Филипова

Якимова

m_yakimova2025@egblg.com

22

8 г

Мария-Ивайла

Ивайлова

Костадинова

m_kostadinova2025@egblg.com

23

8 г

Ния

Веселинова

Филипова

n_filipova2025@egblg.com

24

8 г

Преслава

Мирославова

Домувчиева

p_domuvchieva2025@egblg.com

25

8 г

Симона

Симеонова

Павлова

s_pavlova2025@egblg.com

26

8 г

Юлед

Селверова

Рамадановска

y_ramadanovska2025@egblg.com

27

8 г

Елена

Светославова

Митева

e_miteva2025@egblg.com