12 Д клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 д Александър Красимиров Стоянов a_stoyanov2020@egblg.com
2 12 д Бойка Методиева Кочева b_kocheva2020@egblg.com
3 12 д Борис Иванов Доколяков b_dokolyakov2020@egblg.com
4 12 д Борислава Антонова Ангелова b_angelova2020@egblg.com
5 12 д Бояна Венциславова Костадинова b_kostadinova2020@egblg.com
6 12 д Даяна Кирилова Христова dayana_hristova2020@egblg.com
7 12 д Денис Лилков Айвазов d_ayvazov2020@egblg.com
8 12 д Диана Гълъбова Наскова d_naskova2020@egblg.com
9 12 д Димитър Иванов Тодев d_todev2020@egblg.com
10 12 д Елена Трайчова Трунгова e_trungova2020@egblg.com
11 12 д Елина Костадинова Хаджипопова e_hadzhipopova2020@egblg.com
12 12 д Ивайла Радославова Перусанова i_perusanova2020@egblg.com
13 12 д Ивана Антонова Зашева i_zasheva2020@egblg.com
14 12 д Ивана Страхилова Гяурска i_gyaurska2020@egblg.com
15 12 д Кристина Райчова Тачова k_tachova2020@egblg.com
16 12 д Мария Валериева Тимева m_timeva2020@egblg.com
17 12 д Мария Спасова Пъхнева m_pahneva2020@egblg.com
18 12 д Мартин Иво Гърнев m_garnev2020@egblg.com
19 12 д Матю-Жоал Леитао Да Силва m_da_silva2020@egblg.com
20 12 д Николета Иванова Иванова n_ivanova2020@egblg.com
21 12 д Радослава Петрова Рупчина r_rupchina2020@egblg.com
22 12 д Симона Костадинова Лещанска s_leshtarska2020@egblg.com
23 12 д Симона Николаева Тюфекчиева s_tyufekchieva2020@egblg.com
24 12 д Стиляна Валериева Спасова s_spasova2020@egblg.com
25 12 д Стоян Антонов Мавродиев s_mavrodiev2020@egblg.com
26 12 д Хилда Емил Митева h_miteva2020@egblg.com