12 Г клас – Випуск 2017

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Александра Атанасова Габерска a_gaberska2017@egblg.com
2 12 г Аргир Кирилов Манасиев a_manasiev2017@egblg.com
3 12 г Божидара Младенова Кузманова b_kuzmanova2017@egblg.com
4 12 г Виктор Викторов Велев v_velev2017@egblg.com
5 12 г Виктор Кирилов Самарджиев v_samardzhiev2017@egblg.com
6 12 г Георги Христов Владимиров g_vladimirov2017@egblg.com
7 12 г Деница Димитрова Габерска d_gaberska2017@egblg.com
8 12 г Димитър Любенов Бисеров d_biserov2017@egblg.com
9 12 г Йоана Димитрова Василева y_vasileva2017@egblg.com
10 12 г Йоана Димитрова Димитрова y_dimitrova2017@egblg.com
11 12 г Камен Георгиев Цинцев k_tsintsev2016@egblg.com
12 12 г Катерина Иванова Прангова k_prangova2017@egblg.com
13 12 г Катерина Кирилова Златкова k_zlatkova2017@egblg.com
14 12 г Любослава Методиева Георгиева l_georgieva2017@egblg.com
15 12 г Магдалена Валентинова Паскалева m_paskaleva2017@egblg.com
16 12 г Мариана Илиева Паракозова m_parakozova2017@egblg.com
17 12 г Мария Димитрова Дракалийска m_drakaliyska2017@egblg.com
18 12 г Мария Любенова Бисерова m_biserova2017@egblg.com
19 12 г Надя Георгиева Калинкова n_kalinkova2017@egblg.com
20 12 г Пламена Чанкова Чанева p_chaneva2017@egblg.com
21 12 г Роберто Алексеев Бахов r_bahov2017@egblg.com
22 12 г Росен Кирилов Богоев r_bogoev2017@egblg.com
23 12 г Росина Костадинова Джоргова r_dzhorgova2017@egblg.com
24 12 г Стоян Димитров Вълчев s_valchev2017@egblg.com
25 12 г Филипа Венкова Попова f_popova2017@egblg.com
26 12 г Яна Николова Занева y_zaneva2017@egblg.com