12 Г клас – Випуск 2013

Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 г Виолина Здравкова Дакова v_dakova2013@egblg.com
2 12 г Георги Методиев Мърценков g_martsenkov2013@egblg.com
3 12 г Десислава Владимирова Христова d_hristova2013@egblg.com
4 12 г Елена Владимирова Дянкова e_dyankova2013@egblg.com
5 12 г Елица Георгиева Калабакова e_kalabakova2013@egblg.com
6 12 г Емил Стоянов Стоилов e_stoilov2013@egblg.com
7 12 г Зеррин Латиф Ананова z_ananova2013@egblg.com
8 12 г Зорница Илкова Йовева z_yoveva2013@egblg.com
9 12 г Красимира Иванова Красимирова k_krasimirova2013@egblg.com
10 12 г Кристиана Кирилова Тупарова k_tuparova2013@egblg.com
11 12 г Кристиян Георгиев Опълченски k_opalchenski2013@egblg.com
12 12 г Людмила Кръстева Кърцелска l_kartselska2013@egblg.com
13 12 г Маргарита Емилова Кирилова m_kirilova2013@egblg.com
14 12 г Мариела Крумова Тренчева m_trencheva2013@egblg.com
15 12 г Мария Валериева Янева m_yaneva2013@egblg.com
16 12 г Мария Симеонова Малешевска m_maleshevska2013@egblg.com
17 12 г Мишел Василева Попова m_popova2013@egblg.com
18 12 г Мустафа Муса Бузгьов m_buzgyov2013@egblg.com
19 12 г Надежда Иванова Накова n_nakova2013@egblg.com
20 12 г Радостина Христова Циркова r_tsirkova2013@egblg.com
21 12 г Светослав Стоянов Стоилов s_stoilov2013@egblg.com
22 12 г София Иванова Търнарова s_tarnarova2013@egblg.com
23 12 г Стефка Георгиева Тренева s_treneva2013@egblg.com
24 12 г Сузана Илханова Бабаалиева s_babaalieva2013@egblg.com
25 12 г Христо Василев Кехайов h_kehayov2013@egblg.com
26 12 г Христо Иванов Кавлачки h_kavlachki2013@egblg.com
27 12 г Цветан Ангелов Иванов ts_ivanov2013@egblg.com