12 В клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Анастасия Славчова Трайкова a_traykova2019@egblg.com
2 12 в Андрей Павлов Поповски a_popovski2019@egblg.com
3 12 в Анелия Красимирова Колева a_koleva2019@egblg.com
4 12 в Биляна Димитрова Славева b_slaveva2019@egblg.com
5 12 в Василена Атанасова Гаганелова v_gaganelova2019@egblg.com
6 12 в Величка Емилова Ружина v_ruzhina2019@egblg.com
7 12 в Виктория Емилова Кафтанова v_kaftanova2019@egblg.com
8 12 в Виолина Димитрова Николова v_nikolova2019@egblg.com
9 12 в Георги Димитров Златков g_zlatkov2019@egblg.com
10 12 в Даниел Росенов Георгиев d_georgiev2019@egblg.com
11 12 в Димитър Димитров Атанасов d_atanasov2019@egblg.com
12 12 в Димитър Сашов Русков d_ruskov2019@egblg.com
13 12 в Мария Валериева Николова m_nikolova2019@egblg.com
14 12 в Мария Георгиева Гяурска m_gyaurska2019@egblg.com
15 12 в Михаела Венциславова Стамболийска m_stamboliyska2019@egblg.com
16 12 в Моника Кирилова Адвокатова m_advokatova2019@egblg.com
17 12 в Никол Василива Василева n_vasileva2019@egblg.com
18 12 в Николай Любомиров Василев n_vasilev2019@egblg.com
19 12 в Радина Стоянчова Укева r_ukeva2019@egblg.com
20 12 в Сабиха Али Шанкова s_shankova2019@egblg.com
21 12 в Стефани Богданова Андреева s_andreeva2019@egblg.com
22 12 в Стефани Живкова Чучукова s_chuchukova2019@egblg.com
23 12 в Стефанина Василева Арабаджиева s_arabadzhieva2019@egblg.com
24 12 в Юлиян Василев Тасев yu_tasev2019@egblg.com
25 12 в Янислава Дамянова Дамянова ya_damyanova2019@egblg.com