12 В клас – Випуск 2018

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 в Адриана Георгиева Костевска a_kostevska2018@egblg.com
2 12 в Борислав Любомиров Колев b_kolev2018@egblg.com
3 12 в Василена Василева Хайдушка v_haydushka2018@egblg.com
4 12 в Вержиния Николаева Димитрова verzhinia_dimitrova2018@egblg.com
5 12 в Виолин Милчов Христов v_hristov2018@egblg.com
6 12 в Гергана Иванова Секулска g_sekulska2018@egblg.com
7 12 в Даниела Иванова Канайкова d_kanaykova2018@egblg.com
8 12 в Дарина Кристилиянова Шекерлийска d_shekerliyska2018@egblg.com
9 12 в Диана Стойчова Пашова d_pashova2018@egblg.com
10 12 в Екатерина Красимирова Габерова e_gaberova2018@egblg.com
11 12 в Елена Розалинова Хаджиева e_hadzhieva2018@egblg.com
12 12 в Ива Пламенова Костадинова i_kostadinova2018@egblg.com
13 12 в Иван Александров Костов i_kostov2018@egblg.com
14 12 в Ина Георгиева Манолова i_manolova2018@egblg.com
15 12 в Кирил Иванов Димитров k_dimitrov2018@egblg.com
16 12 в Кирил Николов Тренков k_trenkov2018@egblg.com
17 12 в Мариян Валентинов Бешков m_beshkov2018@egblg.com
18 12 в Михаела Венциславова Камбитова m_kambitova2018@egblg.com
19 12 в Надежда Йорданова Петелова n_petelova2018@egblg.com
20 12 в Наталия Андонова Маркова n_markova2018@egblg.com
21 12 в Никол Светославова Радева n_radeva2018@egblg.com
22 12 в Ния Димитрова Накева n_nakeva2018@egblg.com