12 Б клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 б Биляна Георгиева Петрова b_petrova2019@egblg.com
2 12 б Борис Любомиров Кондуров b_kondurov2019@egblg.com
3 12 б Борислав Бориславов Давидков b_davidkov2019@egblg.com
4 12 б Васислав Николаев Велев v_velev2019@egblg.com
5 12 б Вероника Бойкова Велева v_veleva2019@egblg.com
6 12 б Вероника Николаева Комарова v_komarova2019@egblg.com
7 12 б Иван Валентинов Ангов i_angov2019@egblg.com
8 12 б Ивет Росенова Арабова i_arabova2019@egblg.com
9 12 б Илиян Павлинов Червилов i_chervilov2019@egblg.com
10 12 б Катрин Спасова Аждерова k_azhderova2019@egblg.com
11 12 б Костадин Петров Пасков k_paskov2019@egblg.com
12 12 б Мария Георгиева Чакърова m_chakarova2019@egblg.com
13 12 б Мария Николаева Карашка m_karashka2019@egblg.com
14 12 б Мария-Виктория Йорданова Митова mv_mitova2019@egblg.com
15 12 б Мартин Венциславов Георгиев m_georgiev2019@egblg.com
16 12 б Мартина Наскова Милева m_mileva2019@egblg.com
17 12 б Мериан Димитрова Иванова m_ivanova2019@egblg.com
18 12 б Петър Костадинов Цанов p_tsanov2019@egblg.com
19 12 б Петя Валентинова Гоцева p_gotseva2019@egblg.com
20 12 б Рада Йорданова Еринина r_erinina2019@egblg.com
21 12 б Радина Александрова Терзийска r_terziyska2019@egblg.com
22 12 б Радослава Петрова Иванова r_ivanova2019@egblg.com
23 12 б Стефани Атанасова Тодорова s_todorova2019@egblg.com
24 12 б Стефани Николаева Божилова s_bozhilova2019@egblg.com
25 12 б Фатме Саитова Капсъзова f_kapsazova2019@egblg.com
26 12 б Христина Иванова Иванова h_ivanova2019@egblg.com
27 12 б Цветелина Георгиева Мървакова ts_marvakova2019@egblg.com
28 12 б Цветелина Стефанова Вакашинска ts_vakashinska2019@egblg.com
29 12 б Юлияна Димитрова Давчева yu_davcheva2019@egblg.com