12 А клас – Випуск 2013

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail
1 12 а Александра Любомирова Качорева a_kachoreva2013@egblg.com
2 12 а Борислав Бориславов Влахов b_vlahov2013@egblg.com
3 12 а Валентина Славчева Иванова v_ivanova2013@egblg.com
4 12 а Ваня Василева Костадинова v_kostadinova2013@egblg.com
5 12 а Ваня Николаева Точкова v_tochkova2013@egblg.com
6 12 а Васил Петров Мицев v_mitsev2013@egblg.com
7 12 а Величка Йорданова Илиева v_ilieva2013@egblg.com
8 12 а Венцислав Стоянов Стоянов v_stoyanov2013@egblg.com
9 12 а Виолина Красимирова Илиева v_krasimirova2013@egblg.com
10 12 а Георги Георгиев Янев g_yanev2013@egblg.com
11 12 а Десислава Кръстева Шошева d_shosheva2013@egblg.com
12 12 а Димитринка Атанасова Мудурска d_mudurska2013@egblg.com
13 12 а Елеонора Георгиева Лазарова e_lazarova2013@egblg.com
14 12 а Ели Бисерова Кафеджиева e_kafedzhieva2013@egblg.com
15 12 а Иван Валентинов Шаламанов i_shalamanov2013@egblg.com
16 12 а Иван Евелинов Скечелиев i_skecheliev2013@egblg.com
17 12 а Ивелина Олегова Илиева i_ilieva2013@egblg.com
18 12 а Камелия Василева Лазарова k_lazarova2013@egblg.com
19 12 а Кристияна Венциславова Богданова k_bogdanova2013@egblg.com
20 12 а Лили Христова Гогулева l_goguleva2013@egblg.com
21 12 а Михаил Атанасов Янакиев m_yanakiev2013@egblg.com
22 12 а Надежда Борисова Мунева n_muneva2013@egblg.com
23 12 а Никол Юлиянова Николова n_nikolova2013@egblg.com
24 12 а Петранка Стойчева Малчева p_malcheva2013@egblg.com
25 12 а Славея Стойчева Бижева s_bizheva2013@egblg.com
26 12 а Славка Атанасова Балджиева s_baldzhieva2013@egblg.com
27 12 а Стефания Красимирова Спасова s_spasova2013@egblg.com
28 12 а Страхил Емилов Марков s_markov2013@egblg.com