Проект “Еразъм+”

ПРОЕКТ „БИНОКУЛЯРНО ЗА STEM“- 2020-1-BG01-KA101-078629

Изграждане на иноеативен модел за активно изучаване на чужди езици и провеждане на модерно билингвално обучение по природни научки. … Виж повече


Ученици от европейски държави питат за свободата на словото

Свободата на медиите, връзката на културата с бизнеса и новите технологии в полза на стопанския живот – това са част от темите, с които се запознават в Благоевград средношколци от няколко европейски държави. Гостуването им е по програма „Еразъм +“, а домакин е Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. … Виж повече


Благоевград посрещна ученици от Испания, Румъния и Италия

Ученици от Испания, Румъния и Италия пристигнаха в Благоевград, за да обменят опит и знания по проект „Образование и иновации за устойчиво бъдеще“, програма „Еразъм +“.Виж повече


Проект Erasmus+ училищни партньорства:
2020–1–ES01–KA229–082798_2
2020 -2023 г.
«Formation et innovation pour un avenir durable»
„Образование и иновации за  устойчиво бъдеще“
Междуучилищен проект, финансиран от европейска програма Еразъм+

Днес младите хора са изправени пред две основни предизвикателства – тяхното собствено бъдеще и бъдещето на планетата.

В съвременния глобализиран свят, пазарът на труда поставя все по-големи изисквания към младите хора по отношение както на тяхното образование, така и на развити личностни и поведенчески компетентности.

Учениците са във възраст, в която не винаги знаят какви искат да станат по-късно.

Освен това, предлаганото обучение не винаги е в съответствие със стратегическите икономически потребности на региона или страната, или с изискванията за опазване на природните богатства.

Налага се днешните ученици да бъдат подготвени за тяхнато бъдещо професионално развитие, което ще ги изправи пред икономически и екологични предизвикателства.

Чрез съвместната работа по настоящия проект, учениците от пет училища от Испания, Италия, Румъния и България са се ангажирали да проучат възможностите за обучение и бъдеща професионална реализация.

Достъпът до пазара на труда и бъдещето на младите хора не винаги са гарантирани в регионите и страните, в които живеят. В контекста на европейската интеграция и на икономическото обединение на страните членки е необходимо да се подкрепи международната мобилност на бъдещите млади професионалисти, независимо от избраната от тях област на развитие.

Учениците ще проучат и опознаят стратегическите икономически сектори на своите региони, както и възможностите, които могат да им предоставят регионите на училищата-партньори.

Основни цели:

 1. Учениците да осъзнаят и опознаят икономическия , професионален и образователен потенциал на регионите, в които живеят и на тези, на техните партньори, за да бъде подпомогнат техния избор за обучение и професионално развитие в бъдеще.
 2. Учениците да осъзнаят важността на опазването на чиста околна среда като проучат това, което е направено и като се опитат да дадат идеи за изграждането на модел за устойчиво развитие
 3. Учениците да придобият умения и способности за инициативност и креативност още по време на обучението си в гимназията.

Съпътстващи цели:

 1. Развитие на автономността на учениците
 2. Комплексно развитие на компетентностите
 3. Осъзнаване на рисковете от предразсъдъци и ксенофобия
 4. Изграждане на европейска идентичност чрез съвместна работа и обмен на знания и умения
 5. Развитие на умението за общуване на чужди езици като средство за по-добра реализация на пазара на труда
 6. Обмен на педагогически практики

Партньори:

 1. Гимназия „Анжел Ганиве“, гр. Гранада, Испания – координатор на проекта.

Отговорник за досието по тема „ Екологично земеделие и производство на чиста енергия“

 1. Гимназия „Режина Елена“, гр. Ачиреале, Сицилия, Италия

Отговорник за досието по тема „ Туризъм и природа: материално и нематериално културно наследство. Организация и управление.““

 1. Духовна семинария „Чезаре Епископул“, гр. Бузау, Румъния

Отговорник за досието по тема „Устойчиво развитие. Рециклиране“

 1. Професионална гимназия по автотранспорт /Технически колеж/, гр. Фоскани, Румъния

Отговорник за досието по тема „ Лозарство и винопроизводство : икономическа дейност в миналото, настоящето и бъдещето“

 1. Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград, България

Отговорник за досието на тема „Създаване и разпространение на културни продукти. Мястото на културата в икономическото развитие на региона.“

Продукти:

Продуктите от дейностите по различните теми във формат Power Point, Video, Word ще бъдат представени в сайта на гимназиите, в платформата etwenning, в блог на проекта : formationetinnovation.wordpress.com


Представяне на дейностите по проект Erasmus+: „Образование и иновации за устойчиво бъдеще“ (“Formation et innovation pour un avenir durable”, проект 2020-1-ESO1-KA229-082798_2)

Работата по проекта започна през учебната 2020/2021 г. Предвидените мобилности не можеха да се осъществят, заради пандемичната обстановка в страната и в света, свързана с COVID 19. Учениците от училищата-партньори работиха и се свързваха онлайн.

Основната цел на проекта е учениците да се запознаят с функционирането и възможностите за реализация във фирми от различни области на икономиката както в Благоевградска област и в България, така и в страните на училищата-партньори. Това би им помогнало за кариерното им ориентиране и при избора на ВУЗ.

Г-жа К. Финдрина, сертифициран кариерен консултант и старши учител по история и цивилизация в ЕГ, проведе семинари с изучаващите френски език от 10в, 10 г, 11в, 12 в и 12 а класове, които целяха да покажат на учениците начини за определяне на най-подходящите за тях бъдещо обучение и професии според индивидуалните им качества, потребности и предпочитания.

Паралелно с проекта по Еразъм+, започна и съвместната работа в платформата etwinning, под мото „ Да опознаем настоящето, за да изградим бъдещето“ ( “Découvrir pour l’avenir”).

Тази платформа се използва да улесни контактите между участниците в проекта и за публикуване на изготвените материали.

Създаден бе клуб Еразъм с ученици от 9, 10, 11 и 12 класове на учебната 2020/ 2021 г., изучаващи френски език.

Работата по проекта продължи и през настоящата 2021/ 2022 учебна година.

Участниците в клуба направиха проучвания, срещи с представители на различни културни институции и фирми, и изготвиха презентации и pdf документи за първите две теми: „Създаване и разпространение на културни продукти. Мястото на културата в икономическото развитие на региона.“ и „Устойчиво развитие. Рециклиране“.

През месец май предстои среща на училищата-партньори в гр. Бузъу, Румъния, където пет ученици от 9 и 10 клас ще представят презентации за ЕГ и по темата „Устойчиво развитие. Рециклиране“.


Проект:  2020 – 1 – ES01 – KA229 – 082798_2
„FORMATION ET INNOVATION POUR UN AVENIR DURABLE“
„Образование и иновации за  устойчиво бъдеще“
2020 – 2023 г.
Междуучилищен проект, финансиран от европейска програма
Еразъм+

Приключиха дейностите по проект  „Образование и иновации за  устойчиво бъдеще“ със срок за изпълнение 2020 – 2023 г.

В рамките на проекта бяха проведени пет транснационални срещи, на една от които ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград беше домакин. Бяха разгледани пет теми, свързани със сектори на икономиката от стратегическо значение за развитието на регионите, в които се намират училищата-партньори. Резултатите от предварителните проучвания и разработки бяха споделени и обсъдени по време на мобилностите както следва:

C1 – „PRODUCTION ET DIFFUSION CULTURELLE. LE POIDS DE LA CULTURE DANS L’ECONOMIE“ в ЕГ „Акад. Л. Стоянов, Благоевград, България; 28.06.2022 г. – 03.07.2022 г.

C2 – „DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE RECYCLAGE“ в гимназия  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “CHESARIE EPISCOPUL”, гр Бузау, Румъния; 08.05.2022 г. – 14.05.2022 г.

C3 – „CULTURE D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN : LA VITICULTURE“ в гимназия  COLEGIUL TEHNIC AUTO TRAIAN VUIA, гр. Фокшани, Румъния; 26.09.2022 г. – 30.09.2022 г.

C4 – „TOURISME ET NATURE : PATRIMOINE HUMAIN, PATRIMOINE NATUREL. ORGANISATION ET GESTION“ в гимназия   ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA ELENA”, гр. Ачиреале, Италия; 24.03.2023 г. – 30.03.2023 г.

C5 – „INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR UN AVENIR DURABLE. AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE ET PRODUCTION D’ÉNERGIE PROPRE“ в гимназия  IES Ángel Ganivet, гр. Гранада, Испания; 08.05.2023 г. – 14.05.2023 г.

Целите на проекта са изпълнени:

 1. Учениците осъзнаха стратегическото значение на проучваните сектори за икономическото развитие на регионите и страните на училищата – участници в проекта. Запознаха се с организацията на работа и функциите на отделните звена, както и с необходимите професионални умения за осъществяване на определена дейност; и необходимостта от специфично допълнително образование, съответстващо на изискванията и нормите за придобиване на професионални умения за бъдеща работа в тези сектори;
 2. Учениците разполагат с информация за училищата, в които могат да придобият съответната квалификация както в България, така и в страните на партньорите; – участваха съвместно в процеса на проучване, подготовка и изработване на окончателните резултати по темите от проекта; – развиха умения за търсене, подбор, анализ и синтез на информация от различни източници : интернет, срещи с представители на предприятия, институции, висши училища; – имаха възможност да приложат знанията и уменията си за работа с ИКТ, придобити в часовете в училище, както и да развият нови компетенции за работа с тези средства; – маха възможност да търсят иновативни решения на някои проблеми и предизвикателства, пред които са изправени работещите в разглежданите икономически сектори;
 3. Резултатите от проучванията бяха представяни и обсъждани на срещи извън училище, както и по време на учебни занимания с учители по география, история, биология, физика, химия, френски и английски език, без това да нарушава учебния план на преподавателите;
 4. Работата по темите даде възможност на ученици с по-слаби познания по чужд език да бъдат включени в колаборативни дейности за техническа и информационна обработка на продуктите, и да ги мотивира за развитие на компетенциите по чужд език;
 5. Учениците развиха умения за учене на ниво и по начини, които трудно се осъществяват в часовете в училище; за инициатива и самостоятелно взимане на решения, за критично мислене и аргументиране на лична позиция;
 6. Участниците в проекта се запознаха с образователната система в страните на партньорите;
 7. Учителите имаха възможност да обменят добри образователни практики;
 8. Участниците в проекта осъзнаха необходимостта от ангажираност в дейности по изграждане на обществена грижа за опазване на екологичното равновесие;
 9. /Добавена стойност/: Работата по проекта и разпространението на резултатите допринесоха за
 • Повишен интерес към изучаването на френски език и към участието в състезания и изпити за DELF и билингвална атестация на френски език;
 • Участие в други проекти по програма Еразъм+ ; в инициативи по опазване на природните паркове ; в инициативи на Американския университет в Благоевград ; в състезания и фестивали на френски и английски език; Участие на ученици като репортери в младежка емисия на Радио Благоевград; в състезания по биология и физика;

Дейности по проекта:

 1. По време на мобилностите:
 • Посещение на училища и срещи с директори, учители и ученици;
 • Участие в открити уроци;
 • Срещи с представители на институции и организации;
 • Посещение на обекти и предприятия, свързани с разглежданата тема;
 • Работни срещи между участниците в проекта за представяне, обсъждане и споделяне на резултатите от проучванията на отделните екипи, свързани с разглежданата тема;
 • Заключителни срещи за споделяне на впечатления;
 1. По време на подготовката за мобилностите:
 • Определяне на екипите за работа;
 • Разпределение на задачите;
 • Проучвания (посещение на обекти с историческо и културно значение, природни паркове, институции и предприятия);
 • Изготвяне на предварителни тематични досиета;
 • Обсъждане и финализиране;
 • Представяне на продукта пред ангажираните с проекта и в часове по различни предмети;
 1. Други дейности:
 • Провеждане на биологичен практикум в района на алпинеум Саръгьол, в парк Рила за запознаване с биологичното разнообразие и методите за неговото опазване ( свързано с тема C4 – Туризъм);
 • Изготвяне на макет ( свързано с тема C5 – Производство на чиста енергия);
 • Поставяне на информационни табели в района на алпинеум Саръгьол ( свързано с тема C4 – Туризъм);
 • Провеждане на занимания по кариерно ориентиране с ученици от 11 клас;

Резултати:

Бяха изготвени

 1. пет тематични досиета (PPT) по петте теми и една презентация за представяне на училището;
 2. работни презентации;
 3. две видеа за протичане на мобилностите;
 4. отчети и презентации за мобилностите;
 5. информационни табели за застрашени растителни видове в района на алпинеум Саръгьол;
 6. макет за производство на чиста енергия;
 7. вестник за срещата в Благоевград;
 8. участие в изработване на общ „Справочник за специалностите и университетите“ за придобиване на професионална квалификация в разглежданите икономически сектори в частта, отнасяща се за България

Разпространение на резултатите:

 1. Представяне целите на проекта, партньорите и първата мобилност по тема C2 – „DÉVELOPPEMENT DURABLE : LE RECYCLAGE“, проведена в гр. Бузау, Румъния пред учители и ученици от гимназията на 30.05.2022 г.;
 2. Публикация във вестник Струма от 03.06.2022 г.;
 3. Публикация на сайта на община Благоевград за проведената среща в България по тема C1 – „PRODUCTION ET DIFFUSION CULTURELLE. LE POIDS DE LA CULTURE DANS L’ÉCONOMIE.“ от 06.2022 г. http://www.blgmun.com/news6915/Obshtina_Blagoevgrad.html;
 4. Емисия на Радио Благоевград – 30.06.2022 г.

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101669983/uchenici-ot-nakolko-evropeiski-darjavi-pitat-za-svobodata-na-slovoto;

 1. Публикации на сайта и на фейс бук страницата на гимназията;
 2. Участие в инициативата Erasmus days с презентация по проекта на 14.10.2022 г.;
 3. Представяне на проекта пред учители от Escuela Oficial de Idiomas, Accitania de Guadix, et de Centro del profesorado de Guadix, Испания в рамките на провеждане на дейности по проект Еразъм+ за тяхната организация на 21.06.2023 г.;
 4. Представяне на отчета по проекта пред всички учители на годишния педагогически съвет;
 5. Поставяне на информационните табели в района на алпинеум Саръгьол на 22.08.2023 г.;
 6. Всички резултати са публикувани в блога на проекта: https://formationetinnovation.wordpress.com/

Интензивните дейности по проекта започнаха с една година закъснение, заради усложнената международна обстановка, свързана с Ковид.

През тази година бяха проведени няколко дейности по подготовка на същинската работа. Беше проведена онлайн среща между ученици и учители, заявили желание за участие в проекта. Бяха осъществени някои проучвания и изготвени работни презентации и документи, свързани с темите, които предстояха да се разглеждат. Учителите провеждаха работни срещи в Zoom. Започна използването на платформата etwinning, където бяха публикувани някои от резултатите от проучванията.

Всички дейности по проекта бяха осъществени благодарение на финансовата помощ, отпусната по програма Еразъм на стойност 27 686 евро.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето
на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,
което отразява възгледите само на авторите,
и Комисията не може да носи отговорност
за каквото и да е използване на информацията,
която съдържа.