Проект “Еразъм+”

ПРОЕКТ „БИНОКУЛЯРНО ЗА STEM“- 2020-1-BG01-KA101-078629

Изграждане на иноеативен модел за активно изучаване на чужди езици и провеждане на модерно билингвално обучение по природни научки. … Виж повече


Ученици от европейски държави питат за свободата на словото

Свободата на медиите, връзката на културата с бизнеса и новите технологии в полза на стопанския живот – това са част от темите, с които се запознават в Благоевград средношколци от няколко европейски държави. Гостуването им е по програма „Еразъм +“, а домакин е Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. … Виж повече


Благоевград посрещна ученици от Испания, Румъния и Италия

Ученици от Испания, Румъния и Италия пристигнаха в Благоевград, за да обменят опит и знания по проект „Образование и иновации за устойчиво бъдеще“, програма „Еразъм +“.Виж повече


Проект Erasmus+ училищни партньорства:

2020–1–ES01–KA229–082798_2

2020 -2023 г.

«Formation et innovation pour un avenir durable»

„Образование и иновации за  устойчиво бъдеще“

Междуучилищен проект, финансиран от европейска програма Еразъм+

Днес младите хора са изправени пред две основни предизвикателства – тяхното собствено бъдеще и бъдещето на планетата.

В съвременния глобализиран свят, пазарът на труда поставя все по-големи изисквания към младите хора по отношение както на тяхното образование, така и на развити личностни и поведенчески компетентности.

Учениците са във възраст, в която не винаги знаят какви искат да станат по-късно.

Освен това, предлаганото обучение не винаги е в съответствие със стратегическите икономически потребности на региона или страната, или с изискванията за опазване на природните богатства.

Налага се днешните ученици да бъдат подготвени за тяхнато бъдещо професионално развитие, което ще ги изправи пред икономически и екологични предизвикателства.

Чрез съвместната работа по настоящия проект, учениците от пет училища от Испания, Италия, Румъния и България са се ангажирали да проучат възможностите за обучение и бъдеща професионална реализация.

Достъпът до пазара на труда и бъдещето на младите хора не винаги са гарантирани в регионите и страните, в които живеят. В контекста на европейската интеграция и на икономическото обединение на страните членки е необходимо да се подкрепи международната мобилност на бъдещите млади професионалисти, независимо от избраната от тях област на развитие.

Учениците ще проучат и опознаят стратегическите икономически сектори на своите региони, както и възможностите, които могат да им предоставят регионите на училищата-партньори.

Основни цели:

 1. Учениците да осъзнаят и опознаят икономическия , професионален и образователен потенциал на регионите, в които живеят и на тези, на техните партньори, за да бъде подпомогнат техния избор за обучение и професионално развитие в бъдеще.
 2. Учениците да осъзнаят важността на опазването на чиста околна среда като проучат това, което е направено и като се опитат да дадат идеи за изграждането на модел за устойчиво развитие
 3. Учениците да придобият умения и способности за инициативност и креативност още по време на обучението си в гимназията.

Съпътстващи цели:

 1. Развитие на автономността на учениците
 2. Комплексно развитие на компетентностите
 3. Осъзнаване на рисковете от предразсъдъци и ксенофобия
 4. Изграждане на европейска идентичност чрез съвместна работа и обмен на знания и умения
 5. Развитие на умението за общуване на чужди езици като средство за по-добра реализация на пазара на труда
 6. Обмен на педагогически практики

Партньори:

 1. Гимназия „Анжел Ганиве“, гр. Гранада, Испания – координатор на проекта.

Отговорник за досието по тема „ Екологично земеделие и производство на чиста енергия“

 1. Гимназия „Режина Елена“, гр. Ачиреале, Сицилия, Италия

Отговорник за досието по тема „ Туризъм и природа: материално и нематериално културно наследство. Организация и управление.““

 1. Духовна семинария „Чезаре Епископул“, гр. Бузау, Румъния

Отговорник за досието по тема „Устойчиво развитие. Рециклиране“

 1. Професионална гимназия по автотранспорт /Технически колеж/, гр. Фоскани, Румъния

Отговорник за досието по тема „ Лозарство и винопроизводство : икономическа дейност в миналото, настоящето и бъдещето“

 1. Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград, България

Отговорник за досието на тема „Създаване и разпространение на културни продукти. Мястото на културата в икономическото развитие на региона.“

Продукти:

Продуктите от дейностите по различните теми във формат Power Point, Video, Word ще бъдат представени в сайта на гимназиите, в платформата etwenning, в блог на проекта : formationetinnovation.wordpress.com


Представяне на дейностите по проект Erasmus+: „Образование и иновации за устойчиво бъдеще“ (“Formation et innovation pour un avenir durable”, проект 2020-1-ESO1-KA229-082798_2)

Работата по проекта започна през учебната 2020/2021 г. Предвидените мобилности не можеха да се осъществят, заради пандемичната обстановка в страната и в света, свързана с COVID 19. Учениците от училищата-партньори работиха и се свързваха онлайн.

Основната цел на проекта е учениците да се запознаят с функционирането и възможностите за реализация във фирми от различни области на икономиката както в Благоевградска област и в България, така и в страните на училищата-партньори. Това би им помогнало за кариерното им ориентиране и при избора на ВУЗ.

Г-жа К. Финдрина, сертифициран кариерен консултант и старши учител по история и цивилизация в ЕГ, проведе семинари с изучаващите френски език от 10в, 10 г, 11в, 12 в и 12 а класове, които целяха да покажат на учениците начини за определяне на най-подходящите за тях бъдещо обучение и професии според индивидуалните им качества, потребности и предпочитания.

Паралелно с проекта по Еразъм+, започна и съвместната работа в платформата etwinning, под мото „ Да опознаем настоящето, за да изградим бъдещето“ ( “Découvrir pour l’avenir”).

Тази платформа се използва да улесни контактите между участниците в проекта и за публикуване на изготвените материали.

Създаден бе клуб Еразъм с ученици от 9, 10, 11 и 12 класове на учебната 2020/ 2021 г., изучаващи френски език.

Работата по проекта продължи и през настоящата 2021/ 2022 учебна година.

Участниците в клуба направиха проучвания, срещи с представители на различни културни институции и фирми, и изготвиха презентации и pdf документи за първите две теми: „Създаване и разпространение на културни продукти. Мястото на културата в икономическото развитие на региона.“ и „Устойчиво развитие. Рециклиране“.

През месец май предстои среща на училищата-партньори в гр. Бузъу, Румъния, където пет ученици от 9 и 10 клас ще представят презентации за ЕГ и по темата „Устойчиво развитие. Рециклиране“.