Правилници и документи

Тук ще намерите:


1. Правилник за дейността на училището – ИЗТЕГЛИ


2. Годишен план – ИЗТЕГЛИ


3. Стратегия за развитие на гимназията – ИЗТЕГЛИ


4. Мерки за повишаване качеството на образованието (план-проект) – ИЗТЕГЛИ


5. Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал – ИЗТЕГЛИ


6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи – ИЗТЕГЛИ


7. Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците в ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, Благоевград – ИЗТЕГЛИ


8. Механизъм за противодействие на училищния тормоз в ЕГ “Акад. Л. Стоянов:, Благоевград –ИЗТЕГЛИ


9. Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище – ИЗТЕГЛИ


10. План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на “Механизъм за противодействие на училищния тормоз” в ЕГ “Акад. Л. Стоянов:, Благоевград – ИЗТЕГЛИ


11. Етичен кодекс на училищната общност – ИЗТЕГЛИ


12. Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030) – ИЗТЕГЛИ


13. План-програма за действие 2021 – 2023 на ЕГ, Благоевград, към Национална стратегия за БДП и секторната стратегия за БДП (2021-2030) на МОН – ИЗТЕГЛИ


14. Правила за използване на електронен дневник в Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград – вижте ТУК


15. Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет – вижте ТУК