Наредба за приобщаващо образование – Вижте ТУК

Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план – Вижте ТУК

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка – Вижте ТУК

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – Вижте ТУК

Наредба № 10 от 01.10.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – Вижте ТУК

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – Вижте ТУК

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – Вижте ТУК